آیا پیدا شدن حائل بعد از شروع نماز مُبطل جماعت است؟

  بله، حدوث حائل مانند حائل ابتدایی مبطل جماعت است و نماز فرادی می شود. (اجماع )

حائل انسانی دو قسم است:

الف :حائل مستقر

اگردر بین مأموم ین کسی باشد که نماز نمی­خواند و واسطه اتصال دیگر مأموم ین باشد، نماز چه حکمی دارد؟

     در این صورت حائل محسوب شده و جماعت باطل است. (مشهور )

   حائل نیست مگر اینکه صفی از مردم باشند که نماز نمی خوانند و یا چیزی شبیه این. (آیت ا…مکارم )

ب:حائل موقتی

آیا حائل غیر مستمر مُبطل جماعت است؟

حائل غیر مستمر مانند عبور یک انسان از جلوی مأموم  مبطل جماعت نیست ولی اگر عبور انسان مستمر و پیوسته باشد مبطل جماعت است. (مشهور )

در صورتی که عبور انسان  به صورت پیوسته، صدق ساتریت  داشته باشد، مُبطل جماعت است .(آیت ا… مکارم)


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: