تقویم قمر در عقرب سال 1402 – احکام آنلاین

ماهروز ورودتاریخ ورودساعت ورودروز خروجتاریخ خروجساعت خروج
فروردینجمعه1402/01/1809:59یکشنبه1402/01/2016:27
اردیبهشتپنج شنبه1402/02/1418:02شنبه1402/02/1623:34
خردادپنج شنبه1402/03/1103:15شنبه1402/03/1308:33
تیرچهارشنبه1402/04/0712:25جمعه1402/04/0918:29
مردادسه شنبه1402/05/0319:30جمعه1402/05/0603:54
مرداد و شهریورسه شنبه1402/05/3102:52پنج شنبه1402/06/0211:37
شهریوردوشنبه1402/06/2708:28چهارشنبه1402/06/2917:36
مهریکشنبه1402/07/2314:34سه شنبه1402/07/2523:06
آبانشنبه1402/08/2022:09سه شنبه1402/08/2305:53
آذرشنبه1402/09/1807:05دوشنبه1402/09/2014:41
دیجمعه1402/10/1516:09دوشنبه1402/10/1800:38
بهمنجمعه1402/11/1300:07یکشنبه1402/11/1509:58
اسفندپنج شنبه1402/12/1006:39شنبه1402/12/1217:26

منتشر شده

در

توسط