شرایط نماز جماعت

طبق نظر تمامی مراجع 4 شرط وجود دارد:

1) بین امام و مأموم  یا بین دو مأموم  که یکی واسطه در اتصال دیگری با امام است، نباید حائلی که مانع از مشاهده است وجود داشته باشد . (اجماع )

2) موقف امام (جای ایستادن امام ) نباید بلندتر از موقف مأمومین باشد. (اجماع )

3) فاصله مأموم  از امام یا از مأمومی که واسطه اتصال است، نباید زیاد باشد. (اجماع )

4) مأموم  نباید جلوتر از امام بایستد. (اجماع )


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: