وظیفه مأموم در رکعت اول و دوم درحالی که امام در حال قرائت حمد و سوره است چیست؟

الف: نمازهای اخفاتی (آهسته خواندن حمد و سوره):

نظرحضرات آیات عظام: امام ،نوری، خوئی، تبریزی، وحید:
مأموم  نباید در دو رکعت اول نماز حمد  وسوره بخواند.

نظرحضرات آیات عظام سیستانی، مکارم، فاضل:
بنابر احتیاط واجب نخواند.

نظرحضرات آیات عظام اراکی، گلپایگانی، صافی، بهجت:
مکروه است حمد وسوره را بخواند. 

نکته : مشهور مراجع می فرمایند وظیفه ترک قرائت است. (به فتوی یا به احتیاط) ولی مستحب است مشغول به ذکر تسبیح و تحمید وصلوات باشد .

ب: نمازهای جهریه:

1- اگر صدای امام را  بشنود:

نظر مشهور فقها:
ولو اینکه کلمات را تشخیص نمی دهد باید حمد وسوره را نخواند.

نظر آیات عظام صافی، گلپایگانی، بهجت:
بنابر احتیاط واجب نخواند.

نکته : در نمازهای جهریه که صدای امام شنیده می شود:
1_ ترک قرائت، واجب  
2_ سکوت، احتیاط مستحب       
3_ ذکر، جایز است.( مشهور )

2- اگر صدای امام را نشنود:

نظر مشهور فقها:
مستحب است که حمد وسوره را بخواند ولی باید آهسته بخواند واگر سهواً بلند بخواند، اشکال ندارد.

نظر آیت الله مکارم:
جایز است که حمد وسوره را بخواند ولی باید آهسته بخواند واگر سهواً بلند بخواند، اشکال ندارد.

نظر آیات عظام: صافی؛ وحید:
احتیاط این است که به نیّت  جزئیت نخواند، بلکه به قصد قربت مطلقه  بخواند.

3- اگر بعضی از کلمات امام را بشنود:

نظر مشهور فقها:
احتیاط واجب ترک حمد وسوره است، مطلقاً.

نظر آیات عظام سیستانی، وحید:
می تواند آن مقدار  را که نمی شنود به قصد قربت مطلقه بخواند .

نظر آیت الله بهجت:
بنابر احتیاط واجب همان مقدار از حمد وسوره را نخواند.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: