چه نماز هایی را می توان به جماعت خواند؟

تمامی نماز های یومیه را می توان به جماعت خواند ، حتی اگر امام جماعت یک نماز یومیه دیگر را می خواند.
مثال: من نماز ظهر می خواهم بخوانم ولی امام جماعت نماز عصر می خواهد بخواند ، در این جا می توان به جماعت خواند.

آیا می توان به امام جماعتی که نماز قضا می خواند اقتدا کرد؟

بله ، می توان به امامی که نماز قضا می خواند اقتدا کرد.
نکته:قضا بودن یا اداء بودن نماز در نماز جماعت تاثیری ندارد.

آیا می توان یه امام جماعتی که نمازش شکسته است اقتدا کرد؟

بله ، می توان به امام جماعتی که نمازش شکسته است اقتدا کرد حتی اگر نماز ماموم کامل باشد.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: