دسته: نماز

  • تغییر نیت در نماز

    آیا می توان نیت را از نماز فرادی به نماز جماعت تغییر داد؟ خیر،به هیچ وجه نمی توان از نماز فرادی به نماز جماعت عدول نیت کرد.(به نظر تمامی مراجع) آیا می توان نیت را از نماز جماعت به فرادی تغییر داد ؟ نظر امام ، رهبری ، زنجانی، نوری، فاضل، اراکی، بهجت: بله ،…

  • تعیین امام

    آیا لازم است که مأموم امام جماعت را در نیّت معین کند؟ مأموم باید امام را معین کند ولی دانستن اسم او لازم نیست، مثلاً اگر بگوید اقتدا می‌کنم به امام حاضر کافی است.

  • چه نماز هایی را می توان به جماعت خواند؟

    تمامی نماز های یومیه را می توان به جماعت خواند ، حتی اگر امام جماعت یک نماز یومیه دیگر را می خواند.مثال: من نماز ظهر می خواهم بخوانم ولی امام جماعت نماز عصر می خواهد بخواند ، در این جا می توان به جماعت خواند. آیا می توان به امام جماعتی که نماز قضا می…